Asbazar Servicevoorwaarden

Registratieclausule
Momenteel is er geen beperking om u overal ter wereld aan te melden om onze service te gebruiken. ook ondersteunen en verwelkomen we alle gebruikers over de hele wereld om een gemakkelijke crypto-handelservaring te hebben met het ASBAZAR crypto-uitwisselingsplatform


Servicevoorwaarden

Het gebruik van deze ASBAZAR-website (“Website”) en de service die op de Website (“Service”) wordt aangeboden, wordt beheerst door de voorwaarden op deze pagina met Algemene voorwaarden (“Voorwaarden”). Deze overeenkomst vormt volledig de overeenkomst tussen de partijen. Alle overige op de Website verstrekte informatie of mondelinge/schriftelijke verklaringen zijn uitgesloten van deze overeenkomst; het uitwisselingsbeleid is alleen bedoeld als richtlijn en vormt geen juridische overeenkomst tussen de partijen.

Door informatie van de website te openen, te bekijken of te downloaden en de door ASBAZAR geleverde service te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en er onvoorwaardelijk mee instemt gebonden te zijn aan deze voorwaarden. ASBAZAR kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden wijzigen. U stemt ermee in gebonden te blijven aan eventuele gewijzigde voorwaarden en dat ASBAZAR niet verplicht is u op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om deze Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen en dat uw voortgezet gebruik van de Website en Diensten aangeboden door ASBAZAR na het plaatsen van eventuele wijzigingen in de Voorwaarden aangeeft dat u dergelijke wijzigingen accepteert.

De website en het auteursrecht op alle tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, software en alle andere materialen op de website zijn eigendom van ASBAZAR, inclusief alle handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot materialen en diensten op de website. Materialen op deze Website mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden.

U zult in geen geval enig recht verkrijgen over of met betrekking tot de Website (anders dan het recht om de Website te gebruiken op grond van deze Voorwaarden en enige andere voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op een bepaalde dienst of sectie van de Website) of uzelf voorhouden als het hebben van dergelijke rechten op of met betrekking tot de Website.


Belangrijke herinnering:

De digitale activa zelf worden niet aangeboden door een financiële instelling, bedrijf of deze website.

1.De markt voor digitale activa is nieuw en onbevestigd en zal niet noodzakelijkerwijs uitbreiden.

2.Digitale activa worden voornamelijk gebruikt door speculanten en worden relatief minder gebruikt op retail- en commerciële markten. Transacties met digitale activa zijn zeer riskant, vanwege het feit dat ze 24 uur per dag worden verhandeld zonder limieten voor prijsstijgingen of -dalingen, en marktmakers en het wereldwijde overheidsbeleid kunnen grote schommelingen in hun prijzen veroorzaken.

3.Transacties met digitale activa kunnen op elk moment worden opgeschort of verboden vanwege de vaststelling of wijziging van nationale wetten, voorschriften en regelgevende documenten.

4.De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruikers van 18 jaar of ouder. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Services, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en niet eerder bent geschorst of verwijderd van de Site of Services. 

5.U begrijpt dat deze website alleen bedoeld is als een laan & voor u om informatie over digitale activa te verkrijgen, handelstegenpartijen te vinden, onderhandelingen te voeren over en transacties van digitale activa uit te voeren. Deze website neemt niet deel aan uw transacties, en daarom zult u, naar eigen goeddunken, zorgvuldig de authenticiteit, wettigheid en geldigheid van relevante digitale activa en/of informatie beoordelen, en alleen de verantwoordelijkheden en verliezen dragen die daaruit kunnen voortvloeien.

6.Alle meningen, informatie, discussies, analyses, prijzen, adviezen en andere informatie op deze website zijn algemene marktbeoordelingen en vormen geen beleggingsadvies. Wij dragen geen enkel verlies dat direct of indirect voortvloeit uit het vertrouwen op de bovengenoemde informatie, inclusief maar niet beperkt tot winstderving.

7.Het gebruik van op internet gebaseerde handelssystemen brengt ook risico's met zich mee, inclusief maar niet beperkt tot storingen in software, hardware of internetkoppelingen, enz. Aangezien we de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van internet niet kunnen controleren, zijn we niet verantwoordelijk voor eventuele vervorming, vertraging en verbindingsfout.

8.Het is verboden om deze website te gebruiken voor illegale activiteiten, zoals het witwassen van geld, smokkel en commerciële omkoping. Bij het ontdekken van dergelijke illegale activiteiten zal deze website alle beschikbare maatregelen nemen, inclusief maar niet beperkt tot het bevriezen van rekeningen, het op de hoogte stellen van de relevante autoriteiten enzovoort, en in dit geval nemen we geen enkele van de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien op ons, en behouden we ons voor het recht om de betrokken personen ter verantwoording te roepen.


Account Registratie

Om een van de Services te gebruiken, moet u zich eerst registreren door uw e-mailadres en wachtwoord op te geven, samen met het bevestigen van deze Servicevoorwaarden. U stemt ermee in om niemand in staat te stellen uw account te gebruiken of te leiden, en om ASBAZAR op de hoogte te houden van enige informatiewijziging of als uw account is gecompromitteerd. U bent verantwoordelijk voor het bewaren, beschermen en beveiligen van alle sleutels, certificaten, wachtwoorden, toegangscodes, gebruikers-ID's of andere inloggegevens en inloggegevens (gezamenlijk "Wachtwoorden") die aan u zijn verstrekt of die zijn gegenereerd in verband met uw gebruik van de Diensten. Als u uw wachtwoorden kwijtraakt, heeft u mogelijk geen toegang tot uw account. U stemt ermee in ASBAZAR onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoorden. ASBAZAR is niet verantwoordelijk voor aansprakelijkheden, verliezen of schade die voortkomen uit het ongeoorloofde gebruik van uw wachtwoorden.

De gebruiker heeft het recht om te kiezen of hij de gebruiker van het ASBAZAR-netwerk wil worden. Als gebruikers ervoor kiezen om geregistreerde ASBAZAR-gebruikers te worden, kunnen ze hun bijnamen maken. Gebruikersnamen en bijnamen moeten zich houden aan de relevante wet- en regelgeving en ook in overeenstemming met de netwerkmoraal. Gebruikersnamen en bijnamen mogen geen woorden bevatten die betrekking hebben op beledigingen, bedreigingen, obsceen, misbruik en andere schendingen van de legitieme rechten en belangen van anderen.

Zodra de gebruiker is geregistreerd en de gebruiker van het ASBAZAR-netwerk wordt, krijgt hij of zij de gebruikersnaam (gebruikersmailbox) en het wachtwoord, en is hij verantwoordelijk voor alle activiteiten en gebeurtenissen met deze gebruikersnaam en dit wachtwoord nadat hij het systeem heeft ingevoerd, en draagt hij alle wettelijke aansprakelijkheid direct of indirect veroorzaakt door de taal en het gedrag van het gebruik van deze gebruikersnaam.

Gebruikers die hun wachtwoord zijn kwijtgeraakt, kunnen deze opnieuw instellen nadat ze zijn geverifieerd via hun geregistreerde e-mailadressen. U moet onmiddellijk aan ASBAZAR rapporteren als er ongeoorloofde bewerkingen of inbreuken op de beveiliging worden gevonden.


Beëindiging van de overeenkomst

U stemt er hierbij mee in dat ASBAZAR het recht heeft om alle of een deel van de ASBAZAR-service aan u te beëindigen, de autorisaties van uw account tijdelijk te bevriezen of permanent te bevriezen (annuleren) op ASBAZAR naar eigen goeddunken van ASBAZAR, zonder enige voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook, en ASBAZAR is niet aansprakelijk jegens u; ASBAZAR heeft echter het recht om de transactiegegevens, records en andere informatie die verband houdt met een dergelijke rekening te bewaren en te gebruiken. In het geval van een van de volgende gebeurtenissen heeft ASBAZAR het recht om deze overeenkomst direct te beëindigen door uw account te annuleren, en heeft het het recht om de autorisaties van uw account op ASBAZAR permanent te bevriezen (annuleren) en de overeenkomstige ASBAZAR-account daarvan in te trekken:

1.Nadat ASBAZAR services aan u heeft beëindigd, registreert u zich naar verluidt opnieuw of registreert u zich in de naam van een andere persoon als ASBAZAR-gebruiker, direct of indirect;

2.Het door u opgegeven e-mailadres bestaat niet of kan geen e-mails van ons ontvangen, en er is geen ander communicatiemiddel voor ons beschikbaar om contact met u op te nemen; OF dat we via andere communicatiemiddelen contact met u hebben weten te leggen en u hebben geïnformeerd om uw ongeldige e-mailadres te wijzigen in een geldig e-mailadres, maar u dit wijzigingsproces niet binnen 3 werkdagen voltooit.

3.De belangrijkste inhoud van de gebruikersinformatie die u hebt verstrekt, is onwaar, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig; wanneer deze overeenkomst (inclusief de regels) wordt gewijzigd, geeft u uitdrukkelijk aan en stelt u ASBAZAR op de hoogte van uw onwil om de gewijzigde serviceovereenkomst te accepteren.

Nadat de accountservice is beëindigd of de autorisaties van uw account op ASBAZAR permanent zijn bevroren (geannuleerd), is ASBAZAR niet verplicht om informatie in uw account te bewaren of bekend te maken of informatie door te sturen die u niet hebt gelezen of naar u hebt verzonden of enige derde partij.

U stemt ermee in dat, na beëindiging van de overeenkomst tussen u en ASBAZAR, ASBAZAR nog steeds het recht heeft om: uw gebruikersinformatie en alle transactie-informatie te bewaren tijdens uw gebruik van de ASBAZAR-service. Claim tegen u volgens deze overeenkomst als u wetten, deze overeenkomst of de regels hebt overtreden tijdens uw gebruik van de ASBAZAR-service. Nadat ASBAZAR de ASBAZAR-service aan u heeft opgeschort of beëindigd, worden uw transactieactiviteiten voorafgaand aan een dergelijke opschorting of beëindiging afgehandeld in overeenstemming met de volgende principes en zult u op eigen kracht voor alle geschillen, verliezen of extra kosten zorgen die worden veroorzaakt daarbij en ASBAZAR vrijwaren van eventuele verliezen of kosten: ASBAZAR heeft het recht om, op hetzelfde moment van opschorting of beëindiging van diensten, informatie te verwijderen met betrekking tot niet-verhandelde munttokens die u naar ASBAZAR hebt geüpload voorafgaand aan de opschorting of beëindiging. Als u vóór de opschorting of beëindiging een koopovereenkomst hebt gesloten met een ander lid, maar een dergelijke overeenkomst niet daadwerkelijk is uitgevoerd, heeft ASBAZAR het recht om informatie met betrekking tot een dergelijke koopovereenkomst en de munten in kwestie te verwijderen. Als u vóór de opschorting of beëindiging een koopovereenkomst hebt gesloten met een ander lid en een dergelijke overeenkomst is gedeeltelijk uitgevoerd, kan ASBAZAR ervoor kiezen de transactie niet te verwijderen; met dien verstande dat ASBAZAR echter het recht heeft om uw wederpartij tegelijkertijd van de opschorting of beëindiging op de hoogte te stellen.


Vergoeding

U zult ASBAZAR vrijwaren en ons vrijwaren van en tegen alle vorderingen van derden, behalve die welke uitsluitend voortvloeien uit de schending van deze Voorwaarden door ASBAZAR. Evenzo zal ASBAZAR u vrijwaren van en schadeloos stellen tegen alle vorderingen van derden, behalve die welke uitsluitend voortvloeien uit uw schending van deze Voorwaarden.

1.ASBAZAR, als een platform van een derde partij voor "netwerkserviceprovider", garandeert niet dat de informatie en diensten die in dit siteplatform worden aangeboden volledig kunnen voldoen aan de behoeften van gebruikers. ASBAZAR is niet aansprakelijk voor fouten, beledigingen, laster, nonfeasance, obsceniteit, pornografie of godslastering die kunnen optreden tijdens het acceptatieproces van de ASBAZAR-webservice.

2.Op basis van de speciale aard van internet, garandeert ASBAZAR niet dat de service niet wordt onderbroken, en de tijdigheid van de service, veiligheid zijn ook niet gegarandeerd, en ASBAZAR draagt geen verantwoordelijkheid die niet door ASBAZAR wordt veroorzaakt.; ASBAZAR probeert de gebruikers een veilige netwerkomgeving te bieden, maar ASBAZAR kan niet garanderen dat de site of zijn servers vrij zijn van virussen of andere potentieel schadelijke factoren; daarom moet de gebruiker de door de industrie erkende software gebruiken om eventuele virussen in de bestanden die zijn gedownload van ASBAZAR te controleren en te doden.

3.ASBAZAR is niet verantwoordelijk voor het niet bewaren, wijzigen, verwijderen of opslaan van de door de gebruiker vrijgegeven informatie. Evenmin is ASBAZAR aansprakelijk voor typografische fouten, nalatigheid, enz. die niet opzettelijk door ASBAZAR zijn veroorzaakt. ASBAZAR heeft het recht, maar is niet verplicht, om een omissie of fout van enig deel van deze site te verbeteren of te corrigeren.

4.Tenzij ASBAZAR uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, garandeert ASBAZAR niet de nauwkeurigheid, volledigheid en betrouwbaarheid van enige inhoud, zoals, maar niet beperkt tot, reclame van de Site op welke manier dan ook (inclusief maar niet beperkt tot, bevatten, verbinden, via van, of downloaden) van de Site; ASBAZAR is niet verantwoordelijk voor producten, diensten, informatie of materialen die door de gebruiker zijn gekocht of verkregen volgens de inhoudsinformatie op deze website. De gebruiker draagt het risico van het gebruik van de inhoud van deze website.

5.De gebruikerscommentaren die door gebruikers in ASBAZAR worden gepubliceerd, zijn alleen namens het persoonlijke standpunt van de gebruiker. Het betekent niet dat deze site het eens is met hun standpunten of hun beschrijving bevestigt. Deze site draagt geen enkele wettelijke verantwoordelijkheid die wordt veroorzaakt door opmerkingen van gebruikers.

6.ASBAZAR heeft het recht om alle soorten informatie te verwijderen die niet voldoen aan de eisen van de wet of overeenkomst, en ASBAZAR behoudt zich het recht voor om de gebruiker niet te informeren.

7.Met betrekking tot kennisgevingen aan de gebruikers, zal ASBAZAR deze kennisgevingen afleveren via een formele paginaaankondiging, stationsbrief, e-mail, telefoontje van de klantenservice, sms of gewone postbezorging. ASBAZAR draagt geen enkele wettelijke verantwoordelijkheid voor winnende, kortingsactiviteiten of informatie die niet door bovenstaande kanalen worden geleverd.

8.ASBAZAR heeft het recht om de herlaad-, commissie-, transactie- en andere vergoedingen aan te passen aan de marktomstandigheden en heeft het recht om te beslissen over de beëindiging van de gratis promotieperiode.


Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zal ASBAZAR, of haar leveranciers of licentiegevers, aansprakelijk zijn met betrekking tot enig onderwerp van deze overeenkomst onder enig contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere wettelijke of billijke theorie voor:
* i) enige speciale, incidentele of gevolgschade;
(ii) de aanschafkosten of vervangende producten of diensten;
(iii) voor onderbreking van het gebruik of verlies of beschadiging van gegevens; of (iv) voor bedragen die de vergoedingen overschrijden die u aan ASBAZAR heeft betaald onder deze overeenkomst gedurende de periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. ASBAZAR is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging als gevolg van zaken buiten hun redelijke controle.


Privacybeleid

ASBAZAR kan van tijd tot tijd haar privacybeleid op het platform van ASBAZAR aankondigen en wijzigen en het privacybeleid zal een integraal onderdeel van deze overeenkomst uitmaken.